DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG Năm học: 2017 - 2018

 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học: 2017 - 2018

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Kết nạp Đảng

Dân tộc

Đơn vị công tác

1

Đỗ Ngọc Tuấn

25/01/1959

 

04/10/1984

04/04/1986

Kinh

THCS Thuận Thành

2

Lại Ngọc Thảo

20/01/1969

 

03/02/2002

03/02/2003

Kinh

THCS Thuận Thành

3

Nguyễn Hồng Quang

18/12/1977

 

26/11/2008

26/11/2009

Kinh

THCS Thuận Thành

4

Hoàng Thị Thu Hằng

 

30/07/1988

  

Kinh

THCS Thuận Thành

        

5

Lê Thị Tuyến

 

22/04/1963

19/05/2009

19/05/2010

Kinh

THCS Thuận Thành

6

Cù Xuân Tường

10/09/1958

 

19/05/2009

19/05/2010

Kinh

THCS Thuận Thành

7

Cao Thị Hương

 

18/09/1970

03/02/2002

03/02/2003

Kinh

THCS Thuận Thành

8

Lê Thị Thuỷ

 

24/09/1978

26/08/2010

26/08/2011

Kinh

THCS Thuận Thành

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

26/04/1976'

03/02/2007

03/02/2008

Kinh

THCS Thuận Thành

10

Nguyễn Thị Tiểu Minh

 

20/06/1978

20/102011

20/10/2012

Kinh

THCS Thuận Thành

11

Lê Thuỳ Dương

 

27/05/1983

28/11/2009

28/11/2010

Kinh

THCS Thuận Thành

12

Nguyễn Thị Hải

 

30/08/1982

28/11/2009

28/11/2010

Kinh

THCS Thuận Thành

13

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

 

09/09/1981

20/10/2011

20/10/2012

Kinh

THCS Thuận Thành

14

Nguyễn Thị Thanh Vinh

 

20/10/1986

15/11/2011

15/11/2012

Kinh

THCS Thuận Thành

15

Nguyễn Thị Nhung

 

29/07/1978

12/11/2012

12/11/2013

Kinh

THCS Thuận Thành

16

Phạm Thị Tuyên

 

12/09/1985

20/10/2014

20/10/2015

Kinh

THCS Thuận Thành

17

Lý Thị Thu Đào

 

19/01/1988

31/08/2015

31/08/2016

Nùng

THCS Thuận Thành

18

Nguyễn Thị Nhung

 

24/04/1983

05/10/2003

05/10/2004

Kinh

THCS Thuận Thành

19

Đỗ Thị Thắng

 

20/03/1990

 

 

Kinh

THCS Thuận Thành

20Lê Thị Thu Huệ  20/12/1979 20/06/200620/06/2007   KinhTHCS Thuận Thành
 21 Hoàng Thị Trang  22/11/1991   Kinh THCS Thuận Thành
        

Tác giả: Đỗ Ngọc Tuấn